„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rusza innowacyjny projekt badawczo - rozwojowy Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu

Logo_EU.jpeg                                                                                                                 prow.jpeg  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W siedzibie spółki ModernHatch w Magnuszowicach w dniu 10.05.2018 r. zorganizowano I Posiedzenie Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu, która ma za zadanie wdrożyć innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas spotkania Paulina Wocka - Zyla z ModernHatch poinformowała, że projekt Grupy Operacyjnej otrzymał dotację spośród 17 złożonych wniosków. - Byliśmy na drugim miejscu na liście beneficjentów, dzięki dofinansowaniu możemy przeprowadzić wszystkie innowacje zakładane w naszym projekcie. Od 1 stycznia 2019 r. wylęg piskląt w Magnuszowicach powinien odbywać się już w nowej technologii, wówczas rozpoczną się badania naukowe, które będą prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu tworzą: „ModernHatch” Sztuder&Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, „ModernHatch” Sztuder&Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tomasz Brdyś – Firma Skylark, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach oraz właściciele ferm drobiu, Weronika Wocka, Artur Wocka, Henryk Baron, Rozwita Rink oraz Bogdan Drobina.

Podczas pierwszego posiedzenia Grupy Operacyjnej wybrano Kierownika Naukowego Projektu, którym został dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Kierownika Projektu, którego funkcję będzie pełnił Marcin Baranowski („z ramienia” ModernHatch.) Nominacje wręczyła Paulina Wocka – Zyla (ModernHatch). Podczas inauguracyjnego posiedzenia Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu przedstawiono aktualną informację o realizacji projektu, program badań naukowych, koncepcję funkcjonowania nowej strony internetowej i organizację pierwszego etapu prac.

- Ważne, aby badania przenieść na język praktyki – podkreśla dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas spotkania Kierownik Naukowy Projektu wskazywał na nowe trendy w produkcji i oczekiwania konsumentów.

- Staramy się stwarzać optymalne warunki do rozwoju zwierząt, aby ograniczyć występowanie chorób. Aktualnie obserwuje się oczekiwanie aby w produkcji kurcząt i mięsa ograniczyć stosowanie antybiotyków. Zadaniem Profesora coraz więcej osób jest zainteresowanych kupnem takich produktów, co jest związane ze wzrostem świadomości, ale też i zamożnością społeczeństwa. - Jednym z aspektów naszego projektu jest wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Dzięki pomysłowi ModernHatch w Magnuszowicach produkowane będą pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Realizacja projektu dofinansowanego z funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych zakłada również organizację konferencji na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymiany doświadczeń w zakresie hodowli drobiu.

W spotkaniu w dniu 10.05.2018 r. w siedzibie ModernHatch w Magnuszowicach udział wzięli: Paulina Wocka – Zyla i Marcin Baranowski z Modernhatch, Alicja Brdyś, Krzysztof Brdyś oraz Andrzej Kucab z firmy doradczej Skylark, Zbigniew Siatkowski z Biura Doradztwa Budowlanego, dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych, Janusz Ludwik Gaca – Dyrektor Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Artur Pieczarka – redaktor strony internetowej, Grażyna Sarnicka - Sołtys Magnuszowic oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” i hodowcy drobiu, Weronika Wocka, Artur Wocka, Henryk Baron, Rozwita Rink oraz Bogdan Drobina.
 

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) stworzono w 2012 r. W ramach EIP-AGRI rolnicy, doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracują ze sobą jako partnerzy innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Razem tworzą oni ogólnounijną sieć EIP. Siecią EIP-AGRI kieruje Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którą wspiera punkt obsługi EIP-AGRI.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 czerwca - 31 lipca 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dofinansowanie przyznawane jest na wsparcie funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizację przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

W dniu 15 maja 2018 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie podpisano umowę dotacji dla projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu. Na podpisaniu umowy obecni byli: Rajmund Wocka z ModernHatch, reprezentujący pozostałych członków Grupy Operacyjnej oraz Tomasz Brdyś z firmy doradczej Skylark. Projekt pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach" spośród 17 beneficjentów zdobył najwyższą kwotę dofinansowania na realizację.